КОНСУЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ

Үйлчилгээний нэр төрөл Хураамж /ам.доллараар/
Бичиг баримтын баталгаажуулалт 5-10 ам.доллар
Төрсний бүртгэлд бүртгэж гэрчилгээ олгох 10
Төрсний гэрчилгээ дахин олгох
Гэрлэсний бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох
Гэрлэсний гэрчилгээ дахин олгох
Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлд бүртгэх
Гэрлэлт сэргээсний бүртгэлд бүртгэх
Эцэг /эх/ тогтоосны бүртгэлд бүртгэх
Биеийн давхцахгүй өгөгдөл / гарын хурууны хээ/-ийн бүртгэлд бүртгэх 5
Төрсний болон гэрлэсний гэрчилгээг сольж олгох 10
Нас барсны бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох 10
Монгол Улсын иргэний үнэмлэх анх удаа олгох болон 25, 45 насанд сольж олгох 10
Монгол Улсын иргэний үнэмлэх дахин олгох 20
Үндэсний энгийн гадаад паспорт олгох 50
Монгол Улсад буцах үнэмлэх олгох 15

ЭСЯ-ны данс:

Number accounts: 0011374133688 USD
Name account: Embassy of Mongolia in Vietnam
Address: Villa 6/44 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội
VIETCOMBANK